Reglement for sejlads

   

Reglement for sejlads

 

med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og for brætsejlads ud for kyststrækningerne i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds

 

(Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen § 14, stk. 3)


§ 1. Reglementet gælder for sejlads, som ikke er reguleret ved anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, herunder bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012 (ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere m.v. – vandscooterbekendtgørelsen), havnereglementer m.v. i en afstand af indtil 300 meter ud fra kystlinjen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.


Stk. 2. Reglementet gælder i perioden fra den 1. maj til den 30. september.
 
Stk. 3. Reglementet gælder ikke for sejlads i afmærkede sejlrender og -løb, sejlads med passager- og lastskibe eller fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med redningsformål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.


§ 2. Sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski i det omfang, det er tilladt inden for 300 meterzonen (jf.vandscooterbekendtgørelsen), og sejlads med bræt, skal ske på følgende betingelser:

 

● Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
● Sejladsen må ikke være til hinder eller til ulempe for badende
● Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.


§ 3. Sejlads med motorbåd, herunder vandscootere og jetski, fremført med en sejlet fart på mere end 5 knob skal foregå uden for 300 meterzonen.


§ 4. Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere o. lign., kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinjen og alene, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen. Ved afsætning af vandskiløberen o. lign. ind mod kysten, skal det trækkende fartøjs hastighed nedsættes til en sejlet fart af maksimalt 5 knob, før det drejer.


Stk. 2. Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 18 år eller derover, således at der kan foretages behørigt udkig.


§ 5. Sejlads med vandscooter mv. fra og til kystlinjen, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012, § 1 og § 3, stk. 2, må ikke ske fra og til kommunale badeområder, jf. kommuneplaner, byplansvedtægter e. lign.


Stk. 2. Såfremt kommunen har anlagt faste landingspladser eller ved markering har fastlagt særlige veje eller korridorer ud til 300 meter fra kysten, skal disse anvendes, såfremt sådanne findes i nærheden.
 
§ 6. Ved Karrebæksminde Bugt i de nedenfor angivne områder er der forbud mod al sejlads i en afstand af 150 meter fra kystlinjen eller inden for det afmærkede område:

  1. ud for Enø i et område fra den sydlige mole ved indsejlingen til Karrebæksminde Havn og 500 meter i sydlig retning,

  2. ud for Vesterhave i et område fra den nordlige mole og 900 meter nord for den nordlige mole ved indsejlingen til Karrebæksminde Havn.

Stk. 2. Ved Falsters østkyst i et område fra Elkenøre Strand i nord til Gedesby Østre Strand i syd – begge strande inklusive – er der forbud mod al motordrevet sejlads i en afstand af 150 meter fra kystlinjen eller inden for det afmærkede område. Ind- og udsejling fra kysten i en vinkelret linje og under iagttagelse af de i § 2 og § 3 nævnte forholdsregler er tilladt.


Stk. 3. Ved stranden ved Hestehovedet i Nakskov i et område fra Kuddeholm i syd til diget ved Helgenæs i nord er der forbud mod al motordrevet sejlads i en afstand af 150 meter fra kystlinjen eller inden for det afmærkede område.


Stk. 4. Ved Musholm Bugt ud for Stillinge Strand, Kongsmark Strand og Kelstrup Strand mellem strandnummeringspæl nr. 944 i nord til strandnummereringspæl nr. 922 i syd er der forbud mod al sejlads i en afstand af 150 meter fra kysten eller indenfor det afmærkede område. Ind- og udsejling fra kysten i en vinkelret linje og under iagttagelse af de i § 2 og § 3 nævnte forholdsregler er tilladt.


§ 7. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.


§ 8. Dette reglement træder i kraft den 1. juni 2013.


Stk. 2. Tidligere udsendt sejladsreglement af 18. juli 2011 ophæves fra denne dato.

 


Politidirektøren for Sydsjælland, Lolland og Falster, den 31. maj 2013.


 

Lene Frank
Politidirektør

 

      Denne side er opdateret d.29-06-2016