Vedtægter

Forside Om klubben Blandet Foto Havnenyt Kalender Kølbådsudv. Ungdomsudv. Turudvalg Links

Udvalg Kontigent Referater Vedtægter Mastehus

 

 

                                                                                                    

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN ULVSUND

§ 1. Navn

§ 2. Formål

§ 3. Klubstander

§ 4. Optagelse af medlemmer

§ 5. Kontingent

§ 6. Eksklusion

§ 7. Ordinær generalforsamling

§ 8. Dagsorden

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv.

§ 11. Bestyrelsen

§ 12. Konstituering

§ 13. Regnskab

§ 14. Revision

§ 15. Ændring af klubbens love

§ 16. Klubbens ophævelse

Ændringer

 

§ 1. Navn

Klubbens navn er " Sejlklubben Ulvsund ", og dens hjemsted er Kalvehave.

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kapsejladser og fælles sejladser.

Ved uddannelse i sejlads, såvel praktisk som teoretisk.

Varetagelse af fælles interesser vedrørende plads- og havneforhold ved deltagelse i ”Den selvejende institution Kalvehave havn”.

 

§ 3. Klubstander

Klubbens stander er hvid med en blå bølge langs standerens vandrette midterakse.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af senior afdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 til 18 år.

Et ægtepar eller samlevende par samt hjemmeboende børn under 18 år kan optages under et familiemedlemskab.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ikke har eget fartøj (egen båd) eller fører (bestyrer) anden ejers fartøj eller båd.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

§ 5. Kontingent

Klubbens kontingent fremskrives fra 2012 med en procentsats jf. nettoprisindekset med udgangspunkt i kontingentet i 2011 og nettoprisindeks pr. 1. januar 2010.

Kontingent opkræves helårsvis forud. Er kontingent ikke betalt senest 7 dage forud for ordinær generalforsamling, bortfalder stemmeretten og all andre medlemsrettigheder.

Udebliver beløbet efter påmindelse fra kassereren, og er det ikke indbetalt inden udgangen af februar måned, udelukkes medlemmet af klubben.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Aktive- eller familiemedlemmer, der er førtidspensionist eller folkepensionister betaler halvt kontingent.

 

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. §15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Andre medlemmer og gæster, indbudte af bestyrelsen, kan - uden stemmeret - overvære generalforsamlingen.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Valg af formand hvert ulige år.

6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år.

7. Valg til havnebestyrelse

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. afsnit 2.

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 2 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6 næstsidste afsnit, § 15 og § 16, afsnit 2.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemninger og valg, på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke tages op igen på samme generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at medlemmer er på valg hvert år. Valget foretages af den ordinære generalforsamling.

Listevalg kan ikke finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems fratræden, før valgperiodens udløb, indtræder en af de valgte suppleanter.

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 12. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Formanden for Sejlklubben Ulvsund indtræder i ”Vordingborg Marinas bestyrelse for Kalvehave Havn”. Yderligere vælger generalforsamlingen 1 repræsentanter blandt sejlklubbens medlemmer til at indtræde i ”Vordingborgs Marinas bestyrelse for Kalvehave Havn”. Udmelder et valgt medlem sig af sejlklubben, bortfalder hans sæde i havnebestyrelsen. Sejlklubbens bestyrelse supplerer bestyrelsen i ”Vordingborgs Marinas bestyrelse for Kalvehave Havn”. De valgte konstituere sig med formand, næstformand og bestyrelsesmedelm.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor i blandt formanden eller næstformanden er til stede jfr. dog § 6 afsnit 1.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol, der underskrives af sekretær og formand.

 

§ 13. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Posteringslister og delregnskab fremlægges på bestyrelsens møder, hvorefter bestyrelsen godkender posteringer med deres underskrift. Godkendelsen og evt. anmærkninger skal noteres i mødeprotokollen. Den godkendte posteringsliste opbevares af kassereren.

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne og formanden har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15. Ændring af klubbens vedtægter

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 16. Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål indenfor det lokale område sejlklubbens evt. formue, samt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

 

 

 


Ovenstående vedtægter der består af 16 §§ er vedtaget og besluttet som følger:

Vedtaget på stiftende generalforsamling 11. juni 1975.

 

Ændringer

Til og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 20. april 1978, på ekstraordinær generalforsamling 20. september 1985, på ekstraordinær generalforsamling 22. november 1990, på generalforsamling 24. oktober 1997, ekstraordinær generalforsamling april 2000 samt generalforsamlingen 27. oktober 2000, på generalforsamlingen 2001 og på ekstraordinær generalforsamling i nov. 2001, på generalforsamling i februar 2002 og ekstraordinær generalforsamling marts 2002, på ekstraordinær generalforsamling 15. december 2005, på ordinær generalforsamling den 24. februar 2006, på ekstraordinær generalforsamling 30. marts 2010, på ekstraordinær generalforsamling 12. april 2012, ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2015.

Ovenstående vedtægter er gældende fra 21. marts 2015

 

 

 

Jørgen Rasmussen

Formand

 

            

                                                                                                    

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN ULVSUND

§ 1. Navn

§ 2. Formål

§ 3. Klubstander

§ 4. Optagelse af medlemmer

§ 5. Kontingent

§ 6. Eksklusion

§ 7. Ordinær generalforsamling

§ 8. Dagsorden

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv.

§ 11. Bestyrelsen

§ 12. Konstituering

§ 13. Regnskab

§ 14. Revision

§ 15. Ændring af klubbens love

§ 16. Klubbens ophævelse

Ændringer

 

§ 1. Navn

Klubbens navn er " Sejlklubben Ulvsund ", og dens hjemsted er Kalvehave.

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af kapsejladser og fælles sejladser.

Ved uddannelse i sejlads, såvel praktisk som teoretisk.

Varetagelse af fælles interesser vedrørende plads- og havneforhold ved deltagelse i ”Den selvejende institution Kalvehave havn”.

 

§ 3. Klubstander

Klubbens stander er hvid med en blå bølge langs standerens vandrette midterakse.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af senior afdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 6 til 18 år.

Et ægtepar eller samlevende par samt hjemmeboende børn under 18 år kan optages under et familiemedlemskab.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ikke har eget fartøj (egen båd) eller fører (bestyrer) anden ejers fartøj eller båd.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

§ 5. Kontingent

Klubbens kontingent fremskrives fra 2012 med en procentsats jf. nettoprisindekset med udgangspunkt i kontingentet i 2011 og nettoprisindeks pr. 1. januar 2010.

Kontingent opkræves helårsvis forud. Er kontingent ikke betalt senest 7 dage forud for ordinær generalforsamling, bortfalder stemmeretten og all andre medlemsrettigheder.

Udebliver beløbet efter påmindelse fra kassereren, og er det ikke indbetalt inden udgangen af februar måned, udelukkes medlemmet af klubben.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Aktive- eller familiemedlemmer, der er førtidspensionist eller folkepensionister betaler halvt kontingent.

 

§ 6. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. §15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Andre medlemmer og gæster, indbudte af bestyrelsen, kan - uden stemmeret - overvære generalforsamlingen.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Valg af formand hvert ulige år.

6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år.

7. Valg til havnebestyrelse

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. afsnit 2.

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 2 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6 næstsidste afsnit, § 15 og § 16, afsnit 2.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemninger og valg, på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke tages op igen på samme generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at medlemmer er på valg hvert år. Valget foretages af den ordinære generalforsamling.

Listevalg kan ikke finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems fratræden, før valgperiodens udløb, indtræder en af de valgte suppleanter.

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 12. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Formanden for Sejlklubben Ulvsund indtræder i ”Vordingborg Marinas bestyrelse for Kalvehave Havn”. Yderligere vælger generalforsamlingen 1 repræsentanter blandt sejlklubbens medlemmer til at indtræde i ”Vordingborgs Marinas bestyrelse for Kalvehave Havn”. Udmelder et valgt medlem sig af sejlklubben, bortfalder hans sæde i havnebestyrelsen. Sejlklubbens bestyrelse supplerer bestyrelsen i ”Vordingborgs Marinas bestyrelse for Kalvehave Havn”. De valgte konstituere sig med formand, næstformand og bestyrelsesmedelm.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor i blandt formanden eller næstformanden er til stede jfr. dog § 6 afsnit 1.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol, der underskrives af sekretær og formand.

 

§ 13. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Posteringslister og delregnskab fremlægges på bestyrelsens møder, hvorefter bestyrelsen godkender posteringer med deres underskrift. Godkendelsen og evt. anmærkninger skal noteres i mødeprotokollen. Den godkendte posteringsliste opbevares af kassereren.

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne og formanden har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15. Ændring af klubbens vedtægter

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 16. Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål indenfor det lokale område sejlklubbens evt. formue, samt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

 

 

 


Ovenstående vedtægter der består af 16 §§ er vedtaget og besluttet som følger:

Vedtaget på stiftende generalforsamling 11. juni 1975.

 

Ændringer

Til og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen 20. april 1978, på ekstraordinær generalforsamling 20. september 1985, på ekstraordinær generalforsamling 22. november 1990, på generalforsamling 24. oktober 1997, ekstraordinær generalforsamling april 2000 samt generalforsamlingen 27. oktober 2000, på generalforsamlingen 2001 og på ekstraordinær generalforsamling i nov. 2001, på generalforsamling i februar 2002 og ekstraordinær generalforsamling marts 2002, på ekstraordinær generalforsamling 15. december 2005, på ordinær generalforsamling den 24. februar 2006, på ekstraordinær generalforsamling 30. marts 2010, på ekstraordinær generalforsamling 12. april 2012, ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2015.

Ovenstående vedtægter er gældende fra 21. marts 2015

 

 

 

Jørgen Rasmussen

Formand